Crocussen voor de bijen

Vandaag 300 crocussen geplant voor de bijenstand. Eerst heb ik de grond een vijftal cm weggehaald en daarna de bolletjes uitgestrooid. De aarde heb ik er dan weer over geharkt en ik was klaar voor de bijen iets door hadden. Ze vlogen vanmiddag zeer goed. Het was dan ook een fraai zonnetje dat de eerste vrieskou verjaagd heeft.

Om in januari al een start te maken met de moestuin, heb ik alvast een koude bak geplaatst. Ik graaf hierin een spade aarde weg en vul het gat dan terug met vers paardenmest en dek het af met goede tuingrond. De warmte van het verterende mest zal de bodem voldoende verwarmen.

Dekseizoen schapen

De bok is los! Gisteren heb ik hem weer verhuisd naar de kudde. Hij mag nu tot nieuwjaarsdag bij zijn dames het jaar afsluiten. De overige tien maanden van het jaar brengt hij noodgedwongen door bij de kudde castraten. Om ongewenste dekkingen te voorkomen, castreer ik namelijk alle bokjes. Dit jaar heb ik echter ook drie jonge ooitjes overgehouden. Ze kunnen volgend jaar enkele oudere ooien vervangen. Volgend jaar pas, want nu heb ik ze verhuisd naar de castraten. Ze krijgen de bok dus pas volgend jaar te zien. Deze flinke jongen heeft nu de tijd van zijn leven. De eerstvolgende dagen is hij nu alleen maar bezig met orde te scheppen in zijn harem. Voortdurend drijft hij ze allemaal samen en accepteert niet dat ze afdwalen. De vele kilometers die hij op deze manier aflegt, zullen zijn zomervet wel doen wegsmelten. Door hem pas nu bij de kudde te brengen en slechts gedurende twee maanden, concentreer ik de geboortes tijdens de maanden april en mei. Het voorjaar is dan ook begonnen met zijn warmere temperaturen en vers mals gras.

The ram is loose! Yesterday I moved him to the herd again. He can now close the year with his ladies until New Year’s Day. He is forced to spend the remaining ten months of the year with the herd of castrats. To prevent unwanted pregnancies , I castrate all the rams. However, this year I also hold on to three young ewes. They can replace some older ewes next year. Only next year, because now I have moved them to the castrates. So they will only see the ram next year. This good-looking boy now has the time of his life. For the next few days he is only busy creating order in his harem. He constantly drives them all together and does not accept that they are straying. The many kilometers that he travels in this way will melt away his summer fat. By only bringing him to the herd now and for only two months, I concentrate the births during the months of April and May. Spring has therefore started with its warmer temperatures and fresh, tender grass.

Yacon en kievitsbonen

Vandaag besloten om de twee yakonplanten te oogsten. Yakon of appelwortel. Ze hadden nog geen vorstschade opgelopen maar de kippen waren de planten al aan het opgraven. De twee meter hoge planten waren door hun gewroet aan de wortels omgevallen. Normaal worden ze opgegraven na de eerste vorst. De eetbare knollen zouden pas vanaf september beginnen aandikken. De planten groeiden in elk geval nog en kregen nog voortdurend nieuwe bladeren.

De bovenste kleine wortels bewaar ik voor volgend jaar. De dikke witte knollen die zich dieper bevonden, zijn de consumptieknollen. Rauw zijn ze in elk geval lekker. Zoeter dan aardperen. We gaan ze ook eens koken en frituren.

Ik heb ook nog een emmer kievitsbonen geplukt. Ik had half mei drie hoopjes van vijf bonen geplant en ik heb toch al twee emmers geoogst. Er hangen nog minstens evenveel bonen aan de planten. Deze ga ik ter plekke aan de planten laten drogen wegens plaatsgebrek.

Today I decided to harvest the two yakon plants. Yakon or apple root. They had not yet suffered frost damage, but the chickens were already digging up the plants. The two-meter-high plants had fallen already because of it. They are normally dug up after the first frost. The edible tubers would only begin to thicken from September. In any case, the plants were still growing and constantly receiving new leaves.

I keep the top small roots for next year. The thick white tubers that were located deeper are the consumption tubers. They are tasty in any case raw. Sweeter than Jerusalem pears. We will also cook and fry them sometime.

I also picked a bucket of chickpeas. I planted three heaps of five beans in mid-May and I already harvested two buckets. At least as many beans still hang on the plants. I will let these plants dry on the spot due to lack of space.

23 oktober 2019l

Na vele jaren hebben we eindelijk terug een egel in onze tuin. Ik geloof dat hij in de ligusterheg woont. Maar toen ik hem vorige week voor de eerste keer opmerkte, ben ik dadelijk een egelhuisje gaan kopen. Een simpele versie van riet die ik heb gevuld met stro en bladeren. Een laag bladeren erboven en dan een vel plastic. Hierop moeten nog bladeren en takjes komen. Vandaag kwam ik hem weer tegen. Ik heb hem dan maar opgepakt en voor de ingang gezet. De poes was dadelijk geïnteresseerd maar kwam toch niet te dicht. Na enkele minuutjes ontrolde het stekelig bolletje zich en wandelde binnen om deze nieuwe nestmogelijkheid te onderzoeken.

After many years we finally have a hedgehog back in our garden. I believe he lives in the privet hedge. But when I noticed him for the first time last week, I immediately went to buy a hedgehog house. A simple version of reeds that I have filled with straw and leaves. A layer of leaves above it and then a sheet of plastic. Leaves and twigs still need to be added to this. Today I met him again. I just picked it up and put it in front of the entrance. The cat was immediately interested but did not come too close. After a few minutes the spiky ball unfolded and walked in to investigate this new nesting possibility.

De natuur ruimt op

Deze week zijn de leerlingen van het vierde leerjaar weer op bezoek geweest bij de imkerijtuin. Ze kregen een namiddag les van de gemeentelijke compostmeesters. Onder het motto: De natuur ruimt op. Aan de imkerijtuin heb ik hen verteld over mijn insectenhotel en de werking hiervan. Daarna vertelde ik een verhaal over de composthoop. Hoe de compost wordt gebruikt op de bloemenveldjes, in de moestuin en de boomgaard. Hoe de insecten en mijn honingbijen zorgen voor de bestuiving van de groenten en het fruit. En over de kippen die na het moestuinseizoen de bodem helpen opruimen. Over de schapen die me assisteren bij het onderhoud van de boomgaard. Hoe het groenten- en fruitafval samen met het dierlijk mest weer wordt omgezet tot compost om de natuurlijke cirkel rond te maken. Dit is reeds het zesde jaar op rij dat ik die klasjes ontvang en ik kan slechts hopen dat er zo toch enkele zaadjes van natuurliefde worden geplant.

This week the pupils of the fourth grade visited the beekeeping garden again. They received an afternoon lesson from the municipal compost masters. Under the motto: Nature cleans up. At the beekeeping garden I told them about my insect hotel and how it works. Then I told a story about the compost heap. How the compost is used on the flower fields, in the vegetable garden and the orchard. How the insects and my honey bees take care of the pollination of the vegetables and fruit. And about the chickens that help clean up the soil after the vegetable garden season. About the sheep that assist me with the maintenance of the orchard. How the vegetable and fruit waste together with the animal manure is converted into compost to complete the natural circle. This is already the sixth year in a row that I receive those classes and I can only hope that some seeds of nature love will be planted in this way.