Warmhouden bijenbroed

De bijen beginnen nu stilaan aan hun broednest. De koningin begint te leggen als de dagen lengen en we merken dat aan de condensatie onder het afdekplastiek. Ik heb dit vroeger al eens aangegeven dat dit beginnend broednest ook is te meten met een digitale meter om oppervlaktetemperaturen te meten. Volgende week zal ik dit nog eens trachten te demonstreren met een YouTubefilmpje. Om dit broednest warm te houden dienen de bijen de temperaturen op te drijven tot ongeveer 35°C. Deze temperatuursstijging is dus meetbaar door de warmte van het afdekplastiek te meten. Tijdens het najaar probeer ik de kasten zo koud mogelijk te krijgen om het volk tegen december broedloos te krijgen. Maar vanaf januari probeer ik de bijen te helpen om hun kasten op te warmen. Het is dus nu het moment om de kasten te isoleren. Warmte gaat verloren langs boven en bijgevolg plaats ik de isolatie in het dak. In het verleden heb ik de deksels opgevuld met allerlei isolatieplaten, isomo en PUplaten, maar telkens bleek dat de strakke vlakke platen slecht aansluiten op de pakken voederdeeg onder het dekplastiek. De voorbije jaren heb ik dan maar kranten gebruikt. Eerst een dik pak kranten dat ik samen had geniet, maar ook dit was niet aansluitend genoeg. Vorig jaar gebruikte ik krantensnippers. Van die lange snippers over de ganse lengte van een blad. Dit sloot al beter aan, maar de controles van het voer bleken niet zo gemakkelijk. In mijn Warrékasten had ik ook al schapenwol gebruikt. Dit voldeed toen niet wegens te vochtig. In deze kasten lag de wol echter op een gaas en nam de wol vocht op uit de kast zelf. In de Kempische kast heb ik nu de wol gelegd op het plastiek. De wol neemt dus alleen vocht op uit de omgevingslucht en niet uit de kast. En ondanks een lichte vochtigheid zou wol nog steeds isoleren. Rotten doet het trouwens niet snel.Het zou dus wel eens de oplossing kunnen zijn. Ik heb ergens, op het Nederlandse forum Bijenhouden denk ik, een item gelezen over wol in een soort kussenslopen ter isolatie. Nu heb ik niet direct een aantal kussenslopen en heb dus maar de wol op het plastiek gelegd. Moest het werken, ga ik in elk geval tegen volgend jaar voldoende kussenslopen voorzien. De wol zelf heb ik voldoende van mijn Ouessantschapen. dsc_2805

Op deze foto is duidelijk zichtbaar hoe de bijen zich kunnen te goed doen aan het halve pak voederdeeg. dsc_2806

Zo heb ik de wol op het plastiek gelegd en het deksel terug geplaatst. De wol hangt wel enigszins aan elkaar, maar als hij in een kussensloop zit, gaat een controle toch makkelijker zijn.

 

The bees are now starting their breeding nest. The queen starts laying when the days are becoming longer and we can notice that from the condensation under the covering plastic. I have indicated before that this starting nest can also be measured with a digital meter to measure surface temperatures. Next week I will try to demonstrate this again with a YouTube video. To keep this breeding nest warm, the bees need to raise the temperature to around 35 ° C. This temperature rise can therefore be measured by measuring the heat from the cover plastic. During the fall I try to get the hives as cold as possible to get the population broodless by December. But from January I try to help the bees to warm up their hives. So now is the time to insulate the hives. Heat is lost from above and therefore I place the insulation in the roof. In the past I filled the lids with all kinds of insulation plates, isomo and PU plates, but each time it turned out that the tight flat plates did not fit well with the packs of feed dough under the covering plastic. In recent years I have used newspapers. First a thick package of newspapers that I had clipped together, but this was not enough. Last year I used newspaper shreds. Of those long chips over the entire length of a leaf. This fitted in better, but the controls of the food were not that easy. In the past, I had already used sheep wool in my Warré hives. This was not satisfactory then due to too moist. In these hives, however, the wool lay on a mesh and the wool absorbed moisture from the hive itself. In the Kempen hive I have now put the wool on the plastic. The wool therefore only absorbs moisture from the ambient air and not from the hive. And despite light humidity, wool would still insulate. Rotten does not do it fast, by the way. It could be the solution. I have read an item, somewhere on the Dutch forum Bee keeping I think, about wool in a pillowcase for insulation. Now I do not immediately have a number of pillowcases, so I just put the wool on the plastic. Should it work, I will at least provide enough pillowcases by next year. I have enough wool from my Ouessant sheep.

On the first photo you can clearly see how the bees enjoy the half pack of feed dough.

On the second photo, I laid the wool on the plastic and replaced the lid. The wool is somewhat tied together, but if it is in a pillowcase, a check would be easier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s